Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt (respondenten)

Dit onderdeel van de privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die namens een opdrachtgever (ofwel werkgever of als klant van de opdrachtgevende organisatie) door ons worden benaderd. 

Verwerking persoonsgegevens

Als respondent werkt u mee aan onderzoeken. Wij organiseren deze onderzoeken voor bedrijven en organisaties die inzicht willen verkrijgen in uw beleving en ervaringen met het doel de relatie te verbeteren. We doen dat middels online vragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten, telefonische interviews of één-op-één-interviews. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw geboortedatum
 • Uw (zakelijke) telefoonnummer
 • Uw (zakelijke) e-mailadres
 • Uw adresgegevens
 • Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
 • Uw functietitel
 • Uw afdeling
 • Uw dienstjaren
 • Grootte van uw bedrijf
 • Uw zakelijke contactpersoon (van de opdrachtgever)
 • Antwoorden op vragen uit de onderzoeken waar u aan deelneemt

Uw gegevens worden niet aan uw persoonlijke resultaten gekoppeld. U neemt daarom anoniem deel aan onze onderzoeken, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft om uw resultaten terug te koppelen op naam. Enkel in dat geval worden uw gegevens aan uw persoonlijke resultaten gekoppeld.

Verwerkingsdoeleinde persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen benaderen voor deelname aan onderzoeken
 • Voor het uitvoeren van analyses en het opstellen van rapportages

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. 

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving. 

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven omschreven doeleinden worden verwerkt.