Rechten van de betrokkene

Welke rechten heeft u?

 1. Recht van inzage
  U heeft het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie
  U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen.
 3. Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u die nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 5. Recht op informatie (kennisgevingsplicht)
  Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking heeft doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons heeft gesteld, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
 7. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 8. Herroepingsrecht van gegeven toestemming
  U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, neem dan contact met ons op via privacy@integron.nl. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie:

Integron BV:
Postadres: Postbus 61300
Vestigingsadres: K.P. van de Mandelelaan 90
KvK: 24242756
Telefoon: 0104115966
E-mailadres: privacy@Integron.nl